Myśli przewodnie będące inspiracją do powstania projektu:

    Dziecko musi mieć szansę uporządkowania obłędnego zalewu obrazami, wrażeniami, abstrakcjami, i intelektualnymi grami. Potrzebuje zaznaczenia swojej obecności myśli, woli, uczuć.

nauczyciel 1

    Uczniowie reprezentują różny poziom wiedzy i umiejętności, ale wszyscy pragną poczucia sensu, bezpieczeństwa, sprawstwa, sukcesu, bycia zauważonym i docenionym.
    Uczniowie potrzebują dorosłego, który nie tylko będzie oceniał ich osiągnięcia edukacyjne, ale również pomoże im uporządkować świat i zrozumieć rolę jaką mogą w nim odegrać. Dorosłego, który powie im, że są kimś ważnym i mądrym, który ucieszy się z ich małego sukcesu i będzie miał wiarę w następne . Dorosłego, który spotka się na granicy ja-ty, wiem-nie wiem. Czyli dorosłego posiadającego charyzmę, artyzm, talent pedagogiczny, miłość do ludzi, otwartość umysłu, który zaanimuje zajęcia wspierając poczucie wspólnoty, tolerancji, kreatywności całej grupy bez względu na predyspozycje i ograniczenia jej poszczególnych członków. Bowiem prawdziwa lekcja sztuki pozwala zlikwidować podziały na lepszych i gorszych.
    Termin animacja pochodzi od łacińskich słów: anima – dusza, animo – tchnąć ducha, ożywiać, animato – ożywienie. Animacja ma dać życie, tchnąć ducha i dodać energii do działania. Animacja może dotyczyć ożywiania czegoś (wprawiania w ruch rzeczy martwych, wskrzeszania idei) oraz ożywiania kogoś (pobudzanie, zachęcanie, dodawanie bodźca do podejmowania różnych rodzajów aktywności przez osobę/osoby).
    Animowanie działań twórczych w szkole - będzie to praca z pogranicza pedagogiki, arteterapii, sztuki poszukująca aktywnych metod kształcenia i wychowania, (oddziaływania pobudzającego wychowanka do kreatywności), gdzie kładzie się nacisk na sposoby działania i ich efektywność (m.in. motywowanie, wspomaganie, dodawanie otuchy, bodźca, wspieranie, budzenie radości poznawania, tworzenia, wiary we własne siły. Efektem działań animacyjnych powinny być zmiany zauważalne w zachowaniach i postawach uczniów, zespołów klasowych, nauczycieli, rodziców (całej społeczności szkolnej) w zakresie: przyrostu wiedzy, rozwoju umiejętności, zachowań, hierarchii wartości, stylu życia.

O projekcie

Projekt Nauczyciel animatorem działań twórczych, skierowany był do tych nauczycieli, którzy animację, czyli "tchnienie ducha i energii" upatrują w działaniach związanych z teatrem. Niewątpliwie jest to narzędzie wielkiej mocy i siły działania, którego odbiorcą są zarówno widzowie jak i wykonawcy - uczestnicy procesu tworzenia materii teatralnej. Proces ten, aby nazwany mógł być kreatywnym, wymaga spełnienia kilku warunków. Jak działać za pomocą środków teatralnych aby uruchomiony został proces kreatywnego ożywiania uczniów nauczyciele dowiedzieli się uczestnicząc w działaniach przewidzianych w ramach projektu Nauczyciel Animatorem działań twórczych w szkole, którego organizatorem było Stowarzyszenie Obszary Kultury działające przy Poleskim Ośrodku Sztuki wraz z Łódzkim Kołem Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ, działającym przy Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Jest to już drugi projekt z zakresu edukacji kulturalnej dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez oba Stowarzyszenia. Poprzedni projekt Fryderyk Chopin i jego muzyka – drama edukacyjna realizowany był w ramach Roku Chopinowskiego. Spektakl Zatańczyć śladami Fryderyka Chopina wykonany przez uczniów i nauczycieli szkół specjalnych i integracyjnych oraz studentów Akademii Muzycznej (specjalność Rytmika) prezentowany był czterokrotnie na scenach Teatru Muzycznego, V6, Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Spektakl ten prezentowany był kilkakrotnie również i w tym roku w ramach projektu Nauczyciel Animatorem działań twórczych w szkole podczas Międzynarodowego Biennale Spotkań Terapia i Teatr (Teatr Nowy) oraz Koncertu Integracyjnego Tolerancja to za mało (Teatr Muzyczny).

Celem projektu Nauczyciel animatorem działań twórczych w szkole było podniesienie kompetencji 15 nauczycieli szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych w zakresie prowadzenia zajęć teatralnych i dramowych poprzez udział w szkoleniach w ramach 160-ciu godzin kursu doskonalącego. Zajęcia w ramach kursu prowadzili zaproszeni wybitni specjaliści dramy i teatru dziecięcego oraz młodzieżowego (gościnnie wykładowcy Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich, Stowarzyszenia Chorea, Teatru "Grodzki", Instytutu Teatralnego).

Program kursu :

    podstawy dramy i improwizacji – od pomysłu do scenariusza
    reżyseria małych form teatralnych
    teatr animacji – praca z rekwizytem
    praca z ciałem i głosem
    scenografia i muzyka w teatrze
    praca z tekstem –opowiadanie jego adaptacja i realizacja na scenie
    drama jako metoda pracy z zespołem teatralnym
    pedagogika teatralna

W ramach tegorocznego projektu gościliśmy na zajęciach teatralnych łódzkich artystów: Jarosława Kuszę - reżysera, Tomasza Rodowicza – założyciela Stowarzyszenia Teatralnego Chorea, Tomasza Krzyżanowskiego – muzyka i kompozytora muzyki do Oratorium, Elinę Toneva pieśniarkę i aktorkę Teatru Chorea, Jowitę Popow, Monikę Tomczyk i Dorotę Radziewicz łódzkie instruktorki teatralne. Przyjechały do nas również wykładowczynie ze Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich: Wiesława Klata, Elżbieta Socha oraz Bogumiła Stachurska specjalista ds. teatru z Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Nauczyciele uczestniczący w projekcie to zdolna aktorsko i twórcza grupa, pełna pozytywnych emocji i niesamowitego zaangażowania. Tomasz Rodowicza określił nas jako "niespotykanie pozytywnie nakręconą grupę" natomiast reżyser Wiesława Klata stwierdziła, że do takich nauczycieli warto wracać. Podopieczni, nauczycieli biorących udział w projekcie uczestniczyli w licznych prezentacjach i Przeglądach Teatralnych m. inn. w Przeglądzie Aktywności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, Międzynarodowym Biennale Terapia i Teatr, Spotkaniach Teatralnych Jordaniada, Koncercie Integracyjnym Tolerancja to za mało, Przeglądzie Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych "Moja Sztuka – Moje Życie" . Grupy teatralne prezentowały się na deskach Teatru Nowego, Teatru Muzycznego, Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych, Teatru im. St. Jaracza. Zachęceni do pracy staramy się pozyskać środki na kolejną edycję projektu Nauczyciel animatorem działań twórczych w szkole.

Uczestnicy otrzymali certyfikat ukończenia kursu wydany przez Łódzkie Koło Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ działające przy Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Stowarzyszenie Obszary Kultury. Nauczyciele, którzy udokumentowali swoją animacyjną działalność otrzymają Certyfikaty nauczyciel animatorem działań twórczych w szkole.

Podstawy reżyserii


Zajęcia prowadził Jarosław Kusza reżyser teatralny i filmowy (PWSFTViT w Łodzi) twórca nowego gatunku artystycznego SZTUKA MROKU.

nauczyciel 2

Jarosław Kusza poprowadził I moduł podstawy reżyserii i wprowadził uczestników w tajniki budowania zadań aktorskich oraz przedstawił możliwości wykorzystania technik teatralnych w pracy nad rozwojem osobistym. Mieliśmy ponadto możliwość wysłuchania wykładu na temat manipulacji w sztuce mediów.

Dynamika i przestrzeń w teatrze


Zajęcia prowadziła Bogumiła Stachurska - reżyser, pedagog teatru, filolog. Absolwentka Instytutu Romanistyki na Uniwersytecie Warszawskim, Instytutu Studiów Teatralnych na Uniwersytecie Sorbonne Nouvelle oraz Międzynarodowej Szkoły Jacques’a Lecoqa w Paryżu. Pracownik Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ.

Dowiedzieliśmy się, że zanim przejdziemy do pracy nad spektaklem, warto wraz z uczniami zastanowić się, czym jest dla nich teatr, co ich zdaniem jest teatrem, a co nie jest; czy teatr jest bardziej obrazem czy tekstem; co w teatrze dominuje. Taka dyskusja powinna uświadomić młodym aktorom, że w teatrze spotyka się wiele dziedzin sztuki i nauki, że na szkolne przedstawienie składa się nie tylko tekst, lecz także wiele innych elementów: aktor, lalka, ruch, taniec, gest, dźwięk, muzyka, słowo, kostium, przedmiot, rekwizyt, obraz, scenografia, światło, przestrzeń itp. Każdy z nich może odegrać istotną rolę w tworzeniu spektaklu, a tekst i słowo nie muszą przeważać.

Oczywiście w warunkach szkoły najprościej jest zacząć pracę od tekstu, ale jest to jedna z wielu możliwości, ponieważ inspiracją do tworzenia teatru naprawdę może być wszystko: muzyka, obraz, przestrzeń, wspomnienie, zdarzenie, które nas zaintrygowało. Problem tkwi w metodzie. Tekst może być punktem wyjścia do kreacji teatralnej i jednym z elementów spektaklu, równorzędnym z innymi. Żeby przełamać tradycyjne podejście, Bogumiła Stachurska zaproponowała zacząć od budowania przestrzeni i ruchu scenicznego wokół wybranego tekstu. I tak zaczęliśmy wspaniałe zajęcia, które zostaną opisane w materiałach projektowych. Jako bazę do realizacji pomysłów mogą stanowić zasoby wideoteki szkolnej.

nauczyciel 3

Praca z tekstem, improwizacją i wykorzystaniem dramy w tworzeniu spektaklu


Zajęcia prowadziła Wiesława Klata reżyser teatralny (m.in. asystent Andrzeja Wajdy przy filmie "Korczak", współpraca z Maciejem Dejczerem przy filmie "300 mil do nieba") pedagog i wykładowca w Szkole teatralnej Haliny i Jana Machulskich , autorka wielu projektów z dziedziny edukacji teatralnej i filozoficznej, wykładowca teatru na Wydziale Pedagogiki UKSW, od 2008 roku dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak 2008. Mieliśmy możliwość pracować nad tekstem C. K Norwida, przyglądając się od strony teatralnej zjawisku SUKCESU. Opis warsztatów w materiałach projektowych.

nauczyciel 4

Animacja przedmiotu


    
nauczyciel 11nauczyciel 6


    
nauczyciel 7nauczyciel 8


    
nauczyciel 9nauczyciel 10

nauczyciel 5

   
    
    


Zajęcia prowadziła Elżbieta Socha – aktorka lalkarka, wykładowca w Szkole Teatralnej Haliny i Jana Machulskich. Podczas zajęć pracowaliśmy z rekwizytami, tworzyliśmy własne postaci "z niczego", animowaliśmy rodzinę Gumiaków, sprawdzaliśmy plastyczność i ekspresję naszych dłoni. Tworzyliśmy interpretację wiersza J Brzechwy "Kłótnia zabawek".

Praca z głosem

nauczyciel 12


Zajęcia poprowadziła Elina Toneva, Pieśniarka, aktorka Teatru Chorea, wykładowczyni ruchu scenicznego i śpiewu w Szkole Filmowej w Łodzi, absolwentka łódzkiej ASP, ze specjalnością grafika projektowa. Chociaż pochodzi z Sofii, serca krainy szopskiej, gdzie panuje szorstki, jakby pierwotny dwu- i trzygłosowy śpiew, pełen zgrzytów półtonowych brzmień to przede wszystkim fascynowała się pieśnią rodopską, śpiewaną pełną piersią z użyciem specyficznych glissand i pięknych ornamentów. Brała udział w licznych sesjach edukacyjnych, warsztatach teatralno- muzycznych, koncertach, seminariach naukowych, festiwalach, pokazach muzycznych i teatralnych w Polsce i za granicą. Profesjonalnie zajęła się śpiewem w Gardzienicach, podejmując współpracę z Orkiestrą Antyczną – udział w projekcie muzyczno-badawczym Tomasza Rodowicza i Macieja Rychłego, będącym kreatywną rekonstrukcją muzyki Antycznej Grecji. Od początku istnienia Stowarzyszenia Teatralnego Chorea współtworzy i wykonuje muzykę do większości spektakli i projektów muzycznych Orkiestry Antycznej i Teatru Chorea. Jest jednym z liderów programów edukacyjnych i warsztatowych zespołu, prowadzi indywidualnie i zespołowo zajęcia z aktorami, muzykami, tancerzami i instruktorami teatralnymi oraz ze wszystkimi, którzy lubią śpiew zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach Europy i USA.

Praca z ciałem i rytmem


Zajęcia poprowadził Tomasz Rodowicz - aktor, muzyk, reżyser. 1975 otrzymał dyplom magistra na Wydziale Historii Filozofii warszawskiej Akademii Teologii Katolickiej. Przez wiele lat był aktorem w zespole Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice. Jest współzałożycielem i szefem Stowarzyszenia Teatralnego Chorea oraz dyrektorem artystycznym Fabryki Sztuki w Łodzi


nauczyciel 13 nauczyciel 14

Muzyka i rytm w teatrze

nauczyciel 15


Zajęcia poprowadził Tomasz Krzyżanowski - kompozytor, aranżer, producent, multiinstrumentalista, od czasu do czasu aktor niezależny, entuzjasta przyrody. Wielki miłośnik rytmu, uzależniony od stukania palcami w meble. Nawet słone paluszki chrupie na pięć ósmych. Jak wygra milion, zbuduje własne studio nagrań. Jako wszechstronny muzyk czerpie inspiracje z różnych kręgów kulturowych i stylów muzycznych. Komponuje muzykę do spektakli teatralnych, filmów, performance, animacji, gier komputerowych. Na stałe współpracuje z Teatrem Chorea z Łodzi, w którym od 6 lat kieruje pracą muzyczną. Jest autorem muzyki do spektakli Chorei: "Gry w Pana Cogito" reż. T. Rodowicz, "Antygona" reż. Dorota Porowska, "Grotowski – próba odwrotu" reż. Tomasz Rodowicz, "Śpiewy Eurypidesa" reż. T. Rodowicz, "Wiatr w Sosnach" reż. Iga Załęczna, "Koguty, Borsuki I inne kozły" reż. Iga Załęczna, "Antyk/Trans/Formacja" - widowisko taneczno-muzyczne. Twórca muzyki do ORATORIUM DANCE PROJECT CHOREA, międzynarodowego projektu edukacyjno-artystycznego taneczno-muzycznego na 200-osobową grupę artystów - zawodowców i amatorów. Zespół Teatru CHOREA wytworzył własną technikę treningu, polegającą na pracy z ciałem, głosem i rytmem, pracy z partnerem i pracy w grupie. Istotna w metodzie CHOREI jest zespołowość, umiejętność laboratoryjnej, wspólnej pracy, a jednocześnie troska o to, by ciało zbiorowe nie wykluwało się kosztem indywidualności każdego z jego członków. Celem metody jest badanie materii ruchu, dźwięku i słowa, połączonych w integralną całość, poprzez zerwanie ze sposobami ich wzajemnej ilustratywności. Rozbudzenie całego ciała i intensywny trening tworzą obecność sceniczną, która na nowo integruje wszystkie te elementy. Trójjedyne działanie aktora niczego nie opowiada, nie ilustruje, nie kopiuje i nie udaje, bo działa on w pełni. Komunikuje i dotyka, poprzez jednoczesne uruchomienie wszystkich środków ekspresji jakie posiada twórca. Dźwięk w tańcu, rytm w geście, słowo w ciele. Nierozerwalna jednia. Nowy, intensywny język teatru. Warsztaty bardzo intensywne dla ciała, głosu i własnych niedoskonałości rytmicznych, które poddawane były ciągłej próbie. Przeszliśmy przez to zwycięsko, rozkochani w wielogłosowym śpiewie. Część nauczycieli wraz ze swoimi uczniami kontynuuje przygodę z Choreą na zajęciach w Fabryce Sztuki

Teatr obrazu.


nauczyciel 16  nauczyciel 17

nauczyciel 18 nauczyciel 19


 


Zajęcia prowadziła Anna Dziedzic reżyser teatralny, polonista, pedagog dramy, wykładowca Szkole teatralnej Haliny i Jana Machulskich

Scenografia, przestrzeń i dynamika w teatrze


Zajęcia prowadziły Monika Tomczyk - pedagog specjalny, terapeuta, absolwentka Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży w PWST we Wrocławiu, aktorka Teatru Logos w Łodzi oraz Dorota Rodziewicz - plastyk, scenograf, pedagog, instruktor plastyczny.
Jaką rolę odgrywa na scenie plastyka: obraz, forma, kształt? W jaki sposób formę konkretnego przedmiotu połączyć z metaforycznymi znaczeniami? Próbę odpowiedzi otrzymaliśmy poprzez proces twórczy i aktywne w nim uczestnictwo. Zostały odkryte przed nami właściwości i możliwości scenicznego wykorzystania rożnych materiałów, budowaliśmy plastyczne kompozycje przestrzenne, przygotowaliśmy etiudy wykorzystujące światło i dźwięk. Stworzyliśmy obrazy malowane światłem ruchem, rytmem, tekstem. Poznaliśmy przejście od pustej przestrzeni, poprzez znak graficzny, do symbolu scenicznego - inspiracją był pusty blejtram jako punkt wyjścia, metafora działania.

nauczyciel 20 nauczyciel 21


Tworzenie makiet

nauczyciel 22

Przygotowanie do spektaklu inspirowanego twórczością Leszka Mądzika. Skręcanie papieru wywołało w nas potrzebę wspólnego śpiewania- wykonaliśmy na głosy utwór z repertuary Chorei - Koimbiko

nauczyciel 23

Etiudy z szarym papierem

nauczyciel 24 nauczyciel 25 nauczyciel 26

Etiudy ruchowe inspirowane kolorem

nauczyciel 27

Spektakle


Nasi nauczyciele animowali projekty teatralne w szkołach. I tak powstały spektakle:

    Spektakl "Jeż" wyreżyserowany przez Dorotę Mikołajewską, prezentacja - Przegląd Aktywności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.

nauczyciel 28

nauczyciel 29

    Spektakl "Golono Strzyżono" Grażyny Walkowskiej, prezentacja - Przegląd Aktywności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.

nauczyciel 30

    Spektakl "Balladyna" z muzyką i reżyserią Grażyny Walkowskiej, prezentacja - Przegląd Aktywności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych.

nauczyciel 30

    Spektakl integracyjny "Piękna i Bestia" animowany przez Martę Czajczyńską, prezentacja - Teatr Nowy.

nauczyciel 30

nauczyciel 30

    Spektakl "Fryderyk Chopin i jego muzyka" animacja Hanna Jastrzębska Gzella, współpraca Grażyna Walkowska, Marta Czajczyńska, Małgorzata Bartoszewska, Jola Saciuk, Wojtek Matusiak, Ewa Maślanko, Dagmara Kowalska, Beata Waśniewska, Monika Lauk, Wiola Jankowska, prezentacja Międzynarodowe Biennale Terapia i Teatr, koncert integracyjny Tolerancja to za mało w Teatrze Muzycznym.

nauczyciel 30 nauczyciel 30 nauczyciel 30

nauczyciel 30

    Spektakl "Jak kochać dziecko, czyli pod skrzydłem życzliwości", animacja Elżbieta Dziubek, prezentajca - Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, Domu Kultury w Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Sieradzu i Skierniewicach.

nauczyciel 30 nauczyciel 30

    Spektakl "Tajemniczy ogród" reżyseria Magdalena Woroniecka, prezentacja - Szkoła Podstawowa 169 - przykład wspaniałej współpracy z rodzicami.

nauczyciel 30  nauczyciel 30 nauczyciel 30 nauczyciel 30

    Spektakl "Mów do mnie Mefiu" animacja Hanna Gzella, prezentacja - Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych.

nauczyciel 30 nauczyciel 30

nauczyciel 30 nauczyciel 30

    Spektakl "Wizyta Niani Hani", prezentacja - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących.

Spektakle oglądane były przez grupy teatralne uczestników kursu Nauczyciel Animatorem działań twórczych w szkole. Wszystkie scenariusze będą dostępne w materiałach projektu. W ramach projektu prowadzono zajęcia dla uczniów między innymi z grupami teatralnymi w Gimnazjum nr 2, internacie SOSW nr 6, w ramach tuto ringu dramowego podczas realizacji spektakli Piękna i Bestia, Zatańczyć śladami Fryderyka Chopina.