Stowarzyszenie „Obszary Kultury” ma siedzibę w Łodzi, ale jego działania mają zasięg ponadlokalny. Zajmuje się między innymi: edukacją, popularyzacją różnych dziedzin kultury i sztuki, działaniami na rzecz środowisk i osób dysfunkcyjnych i niepełnosprawnych, mniejszości narodowych, działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, propagowaniem idei integracji europejskiej, problematyką praw kobiet.

Członkami Stowarzyszenia są edukatorzy, kulturoznawcy, pracownicy naukowi, psycholodzy, socjolodzy, studenci łódzkich uczelni. Wspólną cechą członków Stowarzyszenia jest ich pasja społecznikowska i kreatywność w podejmowaniu tematów kulturowych. Stowarzyszenie swoje działania prowadzi nieodpłatnie, korzystając z pracy wolontariackiej członków; nie prowadzi działalności gospodarczej.


Władze Stowarzyszenia:
                         
Prezes:              Agnieszka Marczak
Vice Prezes:       Beata Wysokińska
Skarbnik:            Marcin Filipowicz

     
Członek Zarządu:    Agnieszka Kowalska-Owczarek

                             Hanna Jastrzębska-Gzella                                                                                                                                                

                              Małgorzata Rzepkowska

 
Numer KRS           0000300908
              
konto: Bank PEKAO S.A.
Nr 45124030281111001017749326